loader

Modificari ale Codului Fiscal

Ordonanta de urgenta nr. 102/2013 pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale – publicata in Monitorul Oficial nr. 703/ 15 noiembrie 2013

Modificari ale Codului Fiscal


Modificarile Codului Fiscal introduse de Ordonanta de urgenta nr. 102/2013 sunt aplicabile incepand cu data de 1 ianuarie 2014.
Principalele modificari aduse Codului Fiscal includ urmatoarele:

Impozitul pe profit
An fiscal diferit de anul calendaristic Contribuabilii care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal sa corespunda exercitiului financiar. Primul an fiscal modificat include si perioada din anul calendaristic cuprinsa intre 1 ianuarie si ziua anterioara primei zi a anului fiscal modificat.
Autoritatile fiscale trebuie notificate in acest sens cu cel putin 30 de zile inainte de inceputul anului fiscal modificat.

Venituri neimpozabile
Se introduc in categoria veniturilor neimpozabile urmatoarele tipuri de venituri:
- dividendele primite de la persoane juridice straine, platitoare de impozit pe profit sau un impozit similar, situate in state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri;

- castigurile de capital obtinute din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la persoane juridice romane sau la persoane juridice din state cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri; si
- veniturile obtinute din lichidarea altor persoane juridice romane sau a unor persoane juridice straine situate in state cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri.

 

Aceste prevederi se aplica in situatia in care contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de 1 an, minim 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende sau al persoanei juridice la care are titlurile de participare vandute/cesionate sau, respectiv, al persoanei juridice care este supusa operatiunii de lichidare.

 

Perioada de detinere pentru scutirea de impozit a veniturilor din dividende
Perioada de detinere neintrerupta pentru scutirea veniturilor din dividende obtinute de persoanele juridice romane/sediile permanente din Romania ale persoanelor juridice straine din Statele Membre, societati mama, care sunt distribuite de catre filialele acestora situate in State Membre se reduce de la 2 ani la 1 an.

Veniturile din dividende obtinute de o persoana juridica romana de la alta persoana juridica romana sunt scutite de impozit daca beneficiarul detine minim 10% din capitalul social al societatii care distribuie dividendele pe o perioada neintrerupta de 1 an (anterior, nu au existat cerinte privind perioada de detinere in acest caz).

 

Veniturile sediilor permanente

Sediile permanente din Romania ale persoanelor juridice straine rezidente intr-un Stat Membru al Uniunii Europene sau intr-un stat din Spatiul Economic European, care realizeaza venituri dintr-un alt Stat Membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat din Spatiul Economic European, beneficiaza, in anumite conditii, de credit fiscal pentru impozitul platit in statul din care au fost obtinute veniturile incluse in baza de impozitare a sediului permanent din Romania.

Aceasta prevedere nu se aplica sediilor permanente din Romania ale persoanelor juridice straine rezidente intr-un stat al Spatiului Economic European, altul decat un Stat Membru al Uniunii Europene, daca Romania nu are incheiat cu acel stat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.

 

 

Credit fiscal pentru sponsorizare/mecenat/burse private
Sumele reprezentand de ex., sponsorizare/mecenat/burse private care nu pot fi deduse din impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv (intrucat depasesc limita prevazuta de Codul Fiscal) se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi.

 

Cheltuieli cu dobanzi si pierderea neta din diferente de curs valutar
S-au introdus precizari cu privire la dreptul de reportare al cheltuielilor cu dobanda si pierderea neta din diferente de curs valutar in cazul contribuabililor care intra in proces de reorganizare (fuziuni, divizari, desprinderi a unei parti din patrimoniu).

 

Impozitul pe venit
Venituri din activitati independente
Se aduc anumite clarificari cu privire la rata dobanzii deductibile aferente imprumuturilor, atat in RON cat si in valuta.

 

Venituri din salarii
Pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii, atat la functia de baza cat si in celelalte cazuri, se admite deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii datorate potrivit legii si prevederilor Uniunii Europene sau ale conventiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate sociala in care Romania este parte.

 

Venituri din cedarea folosintei bunurilor
Se aduc anumite clarificari cu privire la determinarea bazei de impozitare a veniturilor din arenda exprimate in natura in cazul modificarii preturilor medii ale produselor agricole in cursul anului fiscal de realizare a veniturilor.
Contribuabilii care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole nu mai pot opta pentru determinarea veniturilor in sistem real.

Se introduce deductibilitatea contributiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute la titlul IX2 din Codul Fiscal, din venitul anual realizat din categoria veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, indiferent de modalitatea de calcul a venitului net (sistem real, norme de venit, cote forfetare de cheltuieli).

 

Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura
Se aduc clarificari cu privire la scutirea de impozit pentru veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fara personalitate juridica din cultivarea terenurilor pentru plante destinate furajarii animalelor.

 

Venituri din premii si jocuri de noroc
Se introduc clarificari cu privire la veniturile din premii. Astfel, materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimularii vanzarilor nu sunt venituri impozabile.

 

Venitul net anual impozabil
Se introduce posibilitatea de compensare a pierderii fiscale anuale si pentru veniturile din silvicultura si piscicultura incepand cu 1 ianuarie 2014.

Se introduce un nou articol privind termenul scadent al obligatiei de plata stabilita in urma verificarilor in perioada de prescriptie in cazul nedepunerii declaratiei anuale de venit.

 

Aspecte fiscale internationale
Se introduce un nou articol privind stabilirea bazei de calcul a veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente in Uniunea Europeana sau in Spatiul Economic European, potrivit caruia acestea pot beneficia de aceleasi deduceri ca si persoanele fizice rezidente romane. Deducerile se acorda in limita prevazuta in legislatia romana pe baza documentelor justificative in cazul in care nu sunt deduse in statul de rezidenta. Aceasta prevedere nu este aplicabila persoanelor fizice rezidente din statele Spatiul Economic European, altele decat cele Uniunea Europeana, cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.
Veniturile obtinute din strainatate de aceeasi natura cu cele care sunt neimpozabile in Romania, urmeaza acelasi tratament fiscal.

 

 

Impozitul pe veniturile nerezidentilor

Restrangerea sferei de aplicare a scutirii de impozit
Nu se aplica scutirea de impozit cu retinere la sursa pentru veniturile din dividende, dobanzi si redevente obtinute din Romania de persoane juridice straine situate in statele Asociatiei Economice a Liberului Schimb (Islanda, Lichtenstein si Norvegia).

 

Perioada de detinere pentru scutirea de impozit a veniturilor din dividende
Dividendele platite de persoane juridice romane catre persoane juridice straine dintr-un Stat Membru/sedii permanente ale unei intreprinderi dintr-un alt Stat Membru situate intr-un alt Stat Membru al Uniunii Europene sunt scutite de impozit daca persoana juridica straina detine minim 10% din capitalul social al persoanei juridice romane pe o perioada neintrerupta de cel putin 1 an la data platii dividendelor (perioada de detinere anterioara era de 2 ani). Alte conditii trebuie de asemenea indeplinite pentru a beneficia de aceasta scutire.

 

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Cerinte pentru aplicarea sistemului de impozitare a microintreprinderilor
Microintreprinderile care in cursul unui an fiscal realizeaza venituri mai mari de 65.000 EUR sau ponderea veniturilor din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, trebuie sa plateasca impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare din limitele mentionate.

 

Baza impozabila
Se introduc anumite modificari cu privire la calculul bazei impozabile pentru persoanele juridice care aplica sistemul de impozitare a microintreprinderilor.

 

Taxe locale

Valoarea impozabila a cladirilor
Valoarea impozabila a cladirilor detinute de persoanele juridice care aplica Standardele de Raportare Financiara Internationala si aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost, este stabilita pe baza raportului de evaluare emis de un evaluator autorizat (anterior, aceasta prevedere era aplicabila doar institutiilor de credit).

 

Impozitul pe constructii
Începand cu 1 ianuarie 2014 se introduce un nou impozit asupra constructiilor, altele decat cladirile.
Persoanele obligate la plata impozitului pe constructii sunt persoanele juridice romane (cu anumite exceptii), sediile permanente din Romania ale persoanelor juridice straine si persoanele juridice cu sediul social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene.
Constructiile care sunt subiect de impozit pe constructii sunt cele care fac parte din grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe (aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2139/2004, cu modificarile si completarile ulterioare), cu anumite exceptii.
Impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniu la 31 decembrie a anului anterior evidentiate in contabilitate, din care se scad anumite elemente cum ar fi valoarea cladirilor (inclusiv a anumitor lucrari) pentru care se datoreaza impozit pe cladiri.
Impozitul pe constructii trebuie calculat si declarat la autoritatile fiscale pana la data de 25 mai a anului pentru care se datoreaza impozitul si platit in doua rate egale, pana la datele de 25 mai si 25 septembrie a anului respectiv.

 

Taxa pe valoare adaugata (TVA)
Baza de impozitare a TVA
A fost transpusa in legislatia nationala hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cauza C-224/11 BG? Leasing sp. z o.o., ce prevede neincluderea in baza de impozitare a TVA a costului cu asigurarea bunului care face obiectul unui contract de leasing, inclusiv atunci cand locatorul asigura el insusi bunul si refactureaza locatarului costul exact al asigurarii.

Va rugam sa consultati Buletinul fiscal nr. 2/ianuarie 2013 pentru mai multe detalii cu privire la aceasta decizie.

Rambursarea TVA catre persoane impozabile nestabilite si neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
A fost eliminata conditia referitoare la achitarea TVA solicitate la rambursare de catre persoanele impozabile stabilite in alte State Membre, neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, sub rezerva indeplinirii celorlalte conditii prevazute de lege.

În mod similar, aceasta conditie a fost eliminata si pentru persoanele impozabile nestabilite in Comunitate, neinregistrate in scopuri de TVA si care nu sunt obligate sa se inregistreze in Romania, care solicita rambursarea TVA pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in Romania.

Ajustarea TVA
Au fost introduse modificari cu privire la ajustarea TVA in urmatoarele situatii:
- nu se ajusteaza TVA in cazul bunurilor furate (inclusiv in cazul bunurilor de capital), in conditiile in care furtul bunurilor este demonstrat de catre persoana impozabila pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
- au fost eliminate prevederile specifice conform carora nu se impune ajustarea TVA pentru bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, activele corporale fixe casate, altele decat bunurile de capital, perisabilitati in limitele prevazute de lege precum si pierderi tehnologice sau, dupa caz, alte consumuri proprii; si
- nu se ajusteaza TVA in cazul bunurilor de capital a caror achizitie a facut obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere a TVA.

 

Înregistrarea in scopuri de TVA
A fost introdusa obligativitatea solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA de catre persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania pentru prestari de servicii de natura financiar-bancara si de asigurare si/sau de reasigurare in cazul in care cumparatorul este stabilit in afara Comunitatii sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate in afara Comunitatii.
Accize

 

Nivelul accizelor
Se majoreaza nivelul accizei pentru urmatoarele produse energetice astfel:
- benzina cu plumb: 637,91 EUR/tona, respectiv 491,19 EUR/1.000 de litri;
- benzina fara plumb: 557,91 EUR/tona, respectiv 429,59 EUR/1.000 de litri;
- motorina: 473,85 EUR/tona, respectiv 400,395 EUR/ 1.000 de litri; si
- kerosen: 557,39 EUR/tona, respectiv 445,91 EUR/ 1.000 de litri.

 

Cursul de schimb utilizat pentru calculul accizelor
Se modifica metodologia de conversie in RON a accizelor exprimate in EUR, in cazul in care cursul de schimb din prima zi lucratoare a lunii octombrie a anului precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este mai mic decat cursul de schimb din prima zi lucratoare a lunii octombrie a anului anterior anului precedent, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În acest caz, nivelul accizelor in RON se determina pe baza cursului de schimb din prima zi lucratoare a lunii octombrie a anului anterior anului precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, si se indexeaza cu media anuala a indicelui preturilor de consum pentru luna septembrie a anului precedent comunicata de Institutul National de Statistica.

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL