loader
Noi modificari privind schema de ajutor de stat pentru investitiile cu impact major in economie

Noi modificari privind schema de ajutor de stat pentru investitiile cu impact major in economie

Autori: Mariana Signeanu, Senior Associate si Bogdan Nițulescu, Associate

 

In Monitorul Oficial nr. 711 din data de 7 august 2020 a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 628/2020 privind modificarea si completarea Hotararii de Guvern nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, intrata in vigoare incepand cu data publicarii („HG 628/2020”).

Schema de ajutor de stat instituita prin actul normativ modificat prin HG 628/2020 este destinata stimularii investitiilor cu impact major in economie, astfel companiile care intentioneaza sa investeasca cel putin 1 milion de euro pentru cresteri de capacitate, retehnologizare etc., pot obtine facilitati financiare sub forma ajutorului de stat, in conditiile Hotararii de Guvern nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie („HG 807/2014”).  

Prin HG 628/2020 au fost aduse modificari privind conditiile de eligibilitate pe care viitorii beneficiari ai schemei de ajutor trebuie sa le indeplineasca pentru a beneficia de ajutoarele de stat. Necesitarea revizuirii acestor conditii a fost determinata de contextul actual al evolutiei economiei afectate de pandemia Covid-19.

Modificarile adoptate au ca scop clarificarea prevederilor actuale ale HG 807/2014 si simplificarea procedurii privind acordarea ajutoarelor de stat, al caror sumar este prezentat mai jos.

             Extinderea perioadei in care se pot emite acorduri pentru finantare, precum si a perioadei in care se poate efectua plata ajutorului de stat

• Pentru a pune in acord prevederile HG 807/2014 cu noile dispozitii prevazute de legislatia europeana , in baza careia a fost elaborata schema de ajutor de stat, s-au modificat urmatoarele:

  • perioada initiala in care se pot emite acorduri pentru finantare, in sensul prelungirii acesteia pana la data de 31 decembrie 2023;
  • plata ajutorului de stat se efectueaza pana in anul 2028, in limita bugetului anual alocat schemei.

             Stabilirea intensitatii brute a ajutorului de stat

• Prin HG 628/2020 a fost reglementata modalitatea de stabilire a intensitatii brute a ajutorului de stat de care poate beneficia o intreprindere in cadrul schemei de ajutor in perioada 2021-2023, in raport cu cheltuielile eligibile, acesta urmand a se realiza in baza hartilor regionale aprobate de Comisia Europeana aferente perioadei 2021-2023.

• Conform HG 807/2014 sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fara TVA aferente realizarii, respectiv achizitionarii de active corporale si necorporale (pana la un maximum de 50% din totalul costurilor totale), precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor aferente investitiei initiale. Activele corporale si incorporale trebuie sa fie exploatate exclusiv pentru atingerea obiectivelor investitiei, sa fie incluse in activele intreprinderii si sa ramana asociate investitiei timp de 5 ani de la finalizarea investitiei si sa fie achizitionate in conditii de piata. De asemenea, beneficiarul trebuie sa asigure o contributie financiara de 25% din costurile eligibile, din resurse proprii sau refinantare externa (care sa nu faca obiectul unui ajutor public).

             Minimizarea birocratiei in vederea obtinerii ajutorului de stat

• O alta modificare reglementata prin HG 628/2020 priveste conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca finantarea acordata prin ajutorul de stat.

Pana la momentul adoptarii HG 628/2020, finantarile acordate prin ajutorul de stat erau considerate ca fiind stimulative daca erau indeplinite doua conditii, respectiv:

  • formularea de catre beneficiar, anterior demararii investitiei, a unei cereri scrise si adresate Ministerului Finantelor Publice in vederea acordarii ajutorului de stat; si
  • dovedirea, pe baza de documentatie, a faptului ca investitia nu ar fi profitabila pentru intreprindere in regiunea respectiva sau nu ar fi realizat investitia in acea regiune, in absenta ajutorului de stat.

Prin HG 628/2020 s-a simplificat procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, astfel ca un ajutor este considerat ca avand efect stimulativ, daca intreprinderea adreseaza Ministerului Finantelor Publice o cerere scrisa de acordare a ajutorului de stat, inainte de demararea investitiei;

• In ceea ce privese documentatia insotitoare a cererii de acordare a ajutorului de stat, noua reglementare simplifica procedura prevazuta de HG 807/2014, prin acordarea beneficiarului a posibilitatii de a depune certificatul constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 10 zile lucratoare inainte de data inregistrarii cererii, fie in original, fie in forma electronica, obtinut de pe portalul de servicii al Oficiului National al Registrului Comertului – RECOM online;

• Pentru efectuarea platii ajutorului de stat, beneficiarul transmite Minsterului Finantelor Publice cererea de plata a ajutorului de stat si formularul de decont, insotite de documente justificative, potrivit Ghidului de plata, care urmeaza sa fie elaborat;

• Eliminarea termenului anual de depunere a cererii de plata a ajutorului de stat stabilit la data de 30 septembrie, precum si a obligatiei beneficiarului de a depune o notificare pentru realocarea sumelor neutilizate pana la sfarsitul anului in curs, in cazul in care nu depune cererea pana la data de 30 septembrie;

• Formularul cererii de acord pentru finantare si modalitatea de transmitere si inregistrare a documentelor justificative prevazute de HG 807/2014 sunt prevazute in Ghidul solicitantului;

             Modificarea prevederilor privind sectoarele economice exceptate de la aplicabilitatea HG 807/2014

• HG 628/2020 aduce clarificari privind sectoarele economice exceptate de la aplicarea prevederilor HG 807/2014, in sensul in care acestea nu se aplica in sectorul productiei agricole primare;

• Se abroga Anexa nr. 1 la HG 807/2014 care cuprinde lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat, inclusiv constructiile si tranzactiile imobiliare.

             Modificarea criteriilor de eligibilitate

• Anterior intrarii in vigoare a HG 628/2020, unul dintre criteriile de eligibilitate pe care beneficiarul trebuia sa il indeplineasca pentru a beneficia de ajutorul de stat in baza HG 807/2014, il reprezenta inregistrarea unei cifre de afaceri mai mare decat zero, in ultimul exercitiu financiar incheiat. Noua reglementare stabileste ca beneficiarul este eligibil daca inregistreaza o cifra de afaceri mai mare decat zero, in unul din ultimele trei exercitii financiare incheiate.  

• Criteriile de eligibilitate ale investitiilor raman nemodificate (respectiv sa fie considerate investitii initiale, sa aiba o valoare totala, fara TVA de 4.5 milioane ei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion Euro, sa demonstreze eficienta economica si viabilitatea pe perioada implementarii investitiei de 5 ani, indeplinirea conditiilor privind efectul stimulativ, sa indeplineasca indicatorii cantitativi si calitativi, sa genereze contributii la dezvoltarea regionala si un efect multiplicator in economie).

             Extinderea perioadei de mentinere a investitiei

• Beneficiarii ajutorului de stat au posibilitatea de a solicita prelungirea perioadei minime de 5 ani de mentinere a investitiei in stare de functionare cu o perioada maxima de 2 ani, stabilita dupa analiza si aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a planului de recuperare a decalajului determinat exclusiv de efectele pandemiei Covid-19, transmis de beneficiar;

• Solicitatea se poate transmite catre Ministerul Finantelor Publice pana la data de 31 decembrie 2021.

             Uniformizarea termenelor legale prevazute de HG 807/2014, atat pentru Ministerul Finantelor Publie, cat si pentru beneficiar

• Cererea de acord pentru finantare, insotita de documentele justificative se verifica si se solutioneaza de catre Ministerul Finantelor Publice in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia la Ministerul Finantelor Publice;

• Daca in urma analizei, Ministerul Finantelor Publice constata necesitatea furnizarii de catre beneficiar a unor documente si informatii suplimentare, in conformitate cu prevederile HG 807/2014, acestea se verifica in termen de 30 de zile lucratoare, calculat de la data inregistrarii la Ministerul Finantelor Publice;

• Beneficiarul are obligatia de a transmite Ministerului Finantelor Publice documentele si informatiile suplimentare solicitate, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii solicitarii.

             Majorarea termenului pentru demararea investitiei de catre beneficiar

• Termenul prevazut de HG 807/2014 pentru demararea investitiei pentru care beneficiarul a solicitat finantare se majoreaza de la 4 luni la 6 luni, calculat de la data emiterii acordului pentru finantare.

             Stabilirea unui termen de analiza a cererii de plata

• Cererea de plata, insotita de documentele justificative se verifica si se solutioneaza de catre Ministerul Finantelor Publice in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia la Ministerul Finantelor Publice;

• Daca in urma analizei, Ministerul Finantelor Publice constata necesitatea furnizarii de catre beneficiar a unor documente si informatii suplimentare, in conformitate cu prevederile HG 807/2014, acestea se verifica in termen de 30 de zile lucratoare, calculat de la data inregistrarii la Ministerul Finantelor Publice;

             Modificari privind plata efectiva a ajutorului de stat

• Prin noua reglementare, in vederea efectuarii platii ajutorului de stat de catre Ministerul Finantelor Publice, se instituie conditia ca beneficiarul sa nu inregistreze debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

• Virarea efectiva a ajutorului de stat de catre Ministerul Finantelor Publice se realizeaza in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data la care cererea de plata a ajutorului de stat este considerata completa si a fost efectuata verificarea la fata locului;

• Sumele incasate necuvenit se restituie conform prevederilor privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar.

             Solutionarea cererilor de modificare a calendarului de implementare a investitiei

• Se reglementeaza posibilitatea Ministerului Finantelor Publice de a solicita informatii suplimentare pentru solutionarea cererilor privind modificarea calendarului de implementare a investitiei, cu obligatia beneficiarului de a transmite completarea documentatiei in termen de 10 zile lucratoare de la primirea solicitarii.

             Modificari privind revocarea acordului pentru finantare

• Fata de reglementarea anterioara, ca urmare a modificarilor intervenite, sanctiunea revocarii acordului de finantare intervine si in urmatoarele situatii:

  • Beneficiarul informeaza Ministerul Finantelor Publice ca este in imposibilitate de a realiza investitia sau solicita revocarea acordului pentru finantare;
  • Ministerul Finantelor Publice constata ulterior emiterii acordului pentru finantare ca investitia a demarat anterior depunerii cererii de acord pentru finantare;
  • Beneficiarul nu face dovada existentei sursei de finantare, in termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finantare;
  • Beneficiarul nu demonstreaza existenta unui drept real asupra locatiei realizarii investitiei, in termen de 6 luni de la emiterea acordului de finantare.

• Se stabiliste cuantumului contributiei la dezvoltarea regionala, pe care beneficiarul este obligat sa o realizeze, la o valoare echivalenta cu ajutor de stat platit in total.

Ministerul Finantelor Publice va emite ghiduri in aplicarea HG 807/2014 in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a HG 628/2020.

Autori