loader

Noi modificari ale codului fiscal

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 703 / 15.11.2013 a fost publicata Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar – fiscale nr. 102 / 14.11.2013.

Amendamentele Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal privesc, printre altele, urmatoarele aspecte:

Titlul I – Dispozitii generale

 • Se introduce un nou tip de impozit, respectiv impozitul pe constructii.

Titlul II – Impozitul pe profit
Cele mai importante modificari introduse:

1. Neimpozitarea anumitor venituri specifice societatilor de tip holding, respectiv:

 • Veniturile din vanzarea / cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sau straina.
 • Veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice romane / straine.
 • În plus, fata de dividendele primite de la o persoana juridica romana, devin neimpozabile dividendele primite de la o persoana juridica straina dintr-un stat tert (non-UE), in anumite conditii.

Printre conditiile pentru ca aceste venituri sa fie considerate neimpozabile se numara:

 • persoana juridica straina trebuie sa fie situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri;
 • detinerea minima de 10% din capitalul social al persoanei juridice romane sau straine pe o perioada neintrerupta de 1 an.

2. Introducerea optiunii de a alege un an fiscal diferit de anul calendaristic:

 • Contribuabilii care au un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic pot alege ca anul fiscal sa corespunda celui financiar.
 • Pentru contribuabilii ce vor avea anul fiscal diferit de anul calendaristic se introduc o serie de prevederi ce stabilesc regulile de exprimare a optiunii, declarare si plata a impozitului.

3. Alte modificari importante privind impozitul pe profit prevazute de la 1 ianuarie 2014 sunt:

 • În mod similar prevederilor de la pct. 1 de mai sus, si in cazul dividendelor primite din alte state membre UE conditia de detinere este redusa la 1 an (de la 2 ani, cat era pana in prezent).

Prevederi referitoare la reportarea cheltuielilor cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar, in cazul  contribuabililor care isi inceteaza existenta prin fuziune sau divizare, sau contribuabililor care nu isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere.

 • Introducerea posibilitatii de a reporta si recupera pe o perioada de 7 ani cheltuielile de sponsorizare ce nu pot fi deduse din impozitul pe profit in anul in care acestea au fost inregistrate.
 • Se introduc prevederi privind acordarea creditului fiscal in cazul impozitului platit de un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat din Spatiul Economic European, pentru veniturile obtinute dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European.

Titlul III – Impozitul pe venit
Se introduc noi prevederi privind impozitarea veniturilor obtinute de persoane fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania:

 • la stabilirea bazei de calcul pentru veniturile impozabile obtinute din Romania, persoanele fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European beneficiaza de aceleasi deduceri ca si persoanele fizice rezidente;
 • aceste deduceri se acorda in limita stabilita de legislatia romana in vigoare;
 • aceste prevederi nu se aplica persoanelor fizice rezidente intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.

În privinta veniturilor obtinute din strainatate de natura celor obtinute in Romania si catalogate ca fiind neimpozabile, se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din Romania.
Se introduc clarificari cu privire la cheltuielile deductibile pentru persoanele ce obtin venituri din activitati independente:

 • in determinarea impozitului pe venitul din salarii retinut la sursa, se considera deductibile contributiile efectuate in numele angajatilor la schemele de pensii facultative, efectuate catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in limita echivalentului in RON a 400 EUR pentru fiecare participant, intr-un an fiscal.

Se modifica normele de venit stabilite pe unitatea de suprafata (ha) / cap de animal / familie de albine.

Titlul IV^1 - Impozitul pe venitul microintreprinderilor

Companiile ce desfasoara activitati inclusiv in domeniul consultantei si managementului si inregistreaza alte venituri decat cele din consultanta si management in proportie de peste 80% din veniturile totale aplica sistemul microintreprinderilor. Daca in cursul unui an fiscal ponderea veniturilor din consultanta si management in veniturile totale depaseste pragul de 20%,
microintreprinderea devine platitoare de impozit pe profit.
Se aduc modificari categoriilor de venituri ce sunt luate in calcul la determinarea bazei impozabile a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Titlul V – Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Începand cu 1 ianuarie 2014, scutirea de impozit a dividendelor, dobanzilor si redeventelor in conformitate cu prevederile Directivelor implementate in legislatia nationala se aplica in relatie cu statele membre UE. Pana in prezent, prevederile  Directivelor se aplicau atat pentru statele UE, cat si pentru statele AELS.
De asemenea, conditia privind perioada de detinere minima a 10% din capitalul social al persoanei juridice romane este redusa la 1 an (de la 2 ani, cat era pana in prezent).

 

 

Titlul VI – Taxa pe valoarea adaugata

 • Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii

Conform noilor prevederi, costul asigurarii atunci cand locatorul asigura el insu?i bunul care face obiectul unui contract de leasing ?i refactureaza locatarului acest cost nu este inclus in baza de impozitare a TVA.

 • Ajustarea bazei de impozitare ?i a TVA

- se aduc modificari referitoare la ajustarea bazei de impunere TVA (i.e. in cazul desfiintarii contractelor pentru livrari de bunuri / prestari de servicii), precum ?i la situatiile in care persoanele impozabile sunt obligate la ajustarea TVA (e.g. in cazul bunurilor furate care nu sunt demonstrate sau confirmate prin acte doveditoare emise de organele judiciare);
- de asemenea, se prevede ca sunt exceptate de la ajustarea TVA deductibila bunurile de capital a caror achizitie face obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere pentru taxa aferenta cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de autoturisme, in cazul in care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice.

 • Rambursarea TVA

Persoanele impozabile nestabilite in Romania, neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, care au dreptul de a solicita rambursarea TVA aferenta importurilor si achizitiilor de bunuri / servicii efectuate in Romania, nu mai au obligatia de a prezenta dovada achitarii TVA.

Titlul VII - Accize

De la 1 ianuarie 2014, este considerata contraventie vanzarea de tigarete catre persoane fizice la un pret mai mic decat pretul cu amanuntul declarat.
Practica de „vanzare cu prime” nu va putea fi aplicata produselor accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole (tutun prelucrat, bauturi alcoolice, altele decat bere si vinuri). De asemenea, in cazul vanzarilor cu pret redus a acestor produse, nu poate fi practicat un pret mai mic decat costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea
produselor accizabile vandute, la care se adauga acciza si taxa pe valoarea adaugata.
A fost stabilita o regula de exceptie privind cursul valutar utilizat pentru conversia in RON a accizelor exprimate in EUR / unitate de masura, aplicabila in cazul in care cursul de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie a anului precedent este mai mic decat cel stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent.

Începand cu 1 ianuarie 2014, nivelul accizelor va fi majorat pentru urmatoarele produse, astfel:

 

 

Titlul IX3 – Impozitul pe constructii

Datoreaza impozit pe constructii:

 • persoanele juridice romane, cu exceptia institutiilor publice, institutelor nationale de cercetare - dezvoltare, asociatiilor, fundatiilor si a celorlalte persoane juridice fara scop patrimonial;
 • persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;
 • persoanele juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene;
 • in cazul operatiunilor de leasing financiar datoreaza impozit utilizatorul constructiei, iar in cazul operatiunilor de leasing operational - locatorul.

Constructiile pentru care se datoreaza impozit sunt cele din grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale
de functionare a mijloacelor fixe, mai putin cladirile pentru care se datoreaza impozit pe cladiri conform Titlului IX din Codul
Fiscal.
Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,5% la valoarea contabila a constructiilor conform inregistrarilor contabile la data de 31 decembrie a anului anterior, cu anumite exceptii.
Cheltuiala cu impozitul pe constructii este o cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil.
Impozitul pe constructii se calculeaza si se declara pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datoreaza si
se plateste in doua rate egale, pana la 25 mai si respectiv 25 septembrie, inclusiv.
Se fac referiri si cu privire la contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului, precum si la cei nou-infiintati.

Autori

foto
MAZARS CONSULTING SRL