loader

INDUSTRII

Asigurari de viata si sanatate

NN ASIGURARI DE VIATA SA

GWP 2020 (RON) : 853.646.735

MARKET SHARE 2020 (%) : 38,50

EMPLOYEES 2020 : 345

1

SECTOR 5 , BUCURESTI

BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP

GWP 2020 (RON) : 372.099.726

MARKET SHARE 2020 (%) : 16,80

EMPLOYEES 2020 : 72

2

SECTOR 1 , BUCURESTI

BRD ASIGURARI DE VIATA SA

GWP 2020 (RON) : 245.131.886

MARKET SHARE 2020 (%) : 11,00

EMPLOYEES 2020 : 135

3

SECTOR 1 , BUCURESTI

ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA

GWP 2020 (RON) : 188.412.504

MARKET SHARE 2020 (%) : 8,50

EMPLOYEES 2020 : 1.067

4

SECTOR 1 , BUCURESTI

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE SA

GWP 2020 (RON) : 129.187.826

MARKET SHARE 2020 (%) : 5,80

EMPLOYEES 2020 : 143

5

SECTOR 2 , BUCURESTI

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA

GWP 2020 (RON) : 120.578.764

MARKET SHARE 2020 (%) : 5,40

EMPLOYEES 2020 : 393

6

SECTOR 1 , BUCURESTI

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA

GWP 2020 (RON) : 98.064.222

MARKET SHARE 2020 (%) : 4,40

EMPLOYEES 2020 : 663

7

SECTOR 2 , BUCURESTI

UNIQA ASIGURARI SA

GWP 2020 (RON) : -

MARKET SHARE 2020 (%) : 3,80

EMPLOYEES 2020 : 704

8

SECTOR 1 , BUCURESTI

GRAWE ROMANIA ASIGURARE SA

GWP 2020 (RON) : 45.837.491

MARKET SHARE 2020 (%) : 2,10

EMPLOYEES 2020 : 199

9

SECTOR 3 , BUCURESTI

GROUPAMA ASIGURARI SA

GWP 2020 (RON) : 45.783.094

MARKET SHARE 2020 (%) : 2,10

EMPLOYEES 2020 : 1.365

10

SECTOR 1 , BUCURESTI