loader

INDUSTRII

Asigurari de viata si sanatate

NN ASIGURARI DE VIATA SA

GWP 2019 (RON) : 825.165.991

MARKET SHARE 2019 (%) : 36,58

EMPLOYEES 2019 : 350

1

SECTOR 5 , BUCURESTI

BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP

GWP 2019 (RON) : 369.007.222

MARKET SHARE 2019 (%) : 16,36

EMPLOYEES 2019 : 76

2

SECTOR 1 , BUCURESTI

BRD ASIGURARI DE VIATA SA

GWP 2019 (RON) : 295.032.906

MARKET SHARE 2019 (%) : 13,08

EMPLOYEES 2019 : 90

3

SECTOR 1 , BUCURESTI

ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA

GWP 2019 (RON) : 1.365.422.326

MARKET SHARE 2019 (%) : 7,34

EMPLOYEES 2019 : 1.151

4

SECTOR 1 , BUCURESTI

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA

GWP 2019 (RON) : 546.035.760

MARKET SHARE 2019 (%) : 5,25

EMPLOYEES 2019 : 695

5

SECTOR 2 , BUCURESTI

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA

GWP 2019 (RON) : 706.746.817

MARKET SHARE 2019 (%) : 6,70

EMPLOYEES 2019 : 445

6

SECTOR 1 , BUCURESTI

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE SA

GWP 2019 (RON) : 101.876.002

MARKET SHARE 2019 (%) : 4,52

EMPLOYEES 2019 : 124

7

SECTOR 2 , BUCURESTI

UNIQA ASIGURARI DE VIATA SA

GWP 2019 (RON) : 81.981.018

MARKET SHARE 2019 (%) : 3,63

EMPLOYEES 2019 : 493

8

SECTOR 1 , BUCURESTI

ERGO ASIGURARI DE VIATA SA

GWP 2019 (RON) : 45.346.138

MARKET SHARE 2019 (%) : 2,01

EMPLOYEES 2019 : 26

9

SECTOR 1 , BUCURESTI

GRAWE ROMANIA ASIGURARE SA

GWP 2019 (RON) : 132.315.130

MARKET SHARE 2019 (%) : 1,97

EMPLOYEES 2019 : 149

10

SECTOR 3 , BUCURESTI