loader

INDUSTRII

Asigurari de viata si sanatate

NN ASIGURARI DE VIATA SA

GWP 2018 (RON) : 771.052.134

MARKET SHARE 2018 (%) : 36,67

EMPLOYEES 2018 : 351

1

SECTOR 5 , BUCURESTI

BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP

GWP 2018 (RON) : 365.118.256

MARKET SHARE 2018 (%) : 17,37

EMPLOYEES 2018 : 68

2

SECTOR 1 , BUCURESTI

BRD ASIGURARI DE VIATA SA

GWP 2018 (RON) : 182.804.212

MARKET SHARE 2018 (%) : 8,69

EMPLOYEES 2018 : 82

3

SECTOR 1 , BUCURESTI

ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA

GWP 2018 (RON) : 144.884.747

MARKET SHARE 2018 (%) : 6,89

EMPLOYEES 2018 : 1.175

4

SECTOR 1 , BUCURESTI

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA

GWP 2018 (RON) : 135.207.706

MARKET SHARE 2018 (%) : 6,43

EMPLOYEES 2018 : 791

5

SECTOR 2 , BUCURESTI

ERGO ASIGURARI DE VIATA SA

GWP 2018 (RON) : 126.352.440

MARKET SHARE 2018 (%) : 6,01

EMPLOYEES 2018 : 30

6

SECTOR 1 , BUCURESTI

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA

GWP 2018 (RON) : 112.996.281

MARKET SHARE 2018 (%) : 5,37

EMPLOYEES 2018 : 446

7

SECTOR 1 , BUCURESTI

UNIQA ASIGURARI DE VIATA SA

GWP 2018 (RON) : 84.107.066

MARKET SHARE 2018 (%) : 4,00

EMPLOYEES 2018 : 445

8

SECTOR 1 , BUCURESTI

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE SA

GWP 2018 (RON) : 74.466.803

MARKET SHARE 2018 (%) : 3,54

EMPLOYEES 2018 : 115

9

SECTOR 2 , BUCURESTI

GRAWE ROMANIA ASIGURARE SA

GWP 2018 (RON) : 44.058.008

MARKET SHARE 2018 (%) : 2,10

EMPLOYEES 2018 : 125

10

SECTOR 3 , BUCURESTI

GROUPAMA ASIGURARI SA

GWP 2018 (RON) : 34.190.322

MARKET SHARE 2018 (%) : 1,63

EMPLOYEES 2018 : 1.486

11

SECTOR 1 , BUCURESTI

EUROLIFE ERB ASIGURARI DE VIATA SA

GWP 2018 (RON) : 21.597.239

MARKET SHARE 2018 (%) : 1,03

EMPLOYEES 2018 : 31

12

SECTOR 2 , BUCURESTI