loader

INDUSTRIES

Insurance companies

ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA

GWP 2021 (RON) : 2,034,812,744

MARKET SHARE 2021 (%) : 14.30

EMPLOYEES 2021 : 1,001

1

SECTOR 1 , BUCURESTI

GROUPAMA ASIGURARI SA

GWP 2021 (RON) : 1,629,466,837

MARKET SHARE 2021 (%) : 11.40

EMPLOYEES 2021 : 1,312

2

SECTOR 1 , BUCURESTI

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA

GWP 2021 (RON) : 1,610,969,334

MARKET SHARE 2021 (%) : 11.30

EMPLOYEES 2021 : 1,131

3

SECTOR 1 , BUCURESTI

NN ASIGURARI DE VIATA SA

GWP 2021 (RON) : 940,541,661

MARKET SHARE 2021 (%) : 6.60

EMPLOYEES 2021 : 365

4

SECTOR 5 , BUCURESTI

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA

GWP 2021 (RON) : 827,843,335

MARKET SHARE 2021 (%) : 5.80

EMPLOYEES 2021 : 662

5

SECTOR 2 , BUCURESTI

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA

GWP 2021 (RON) : 771,006,671

MARKET SHARE 2021 (%) : 5.40

EMPLOYEES 2021 : 358

6

SECTOR 1 , BUCURESTI

BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP

GWP 2021 (RON) : 408,303,359

MARKET SHARE 2021 (%) : 2.90

EMPLOYEES 2021 : 72

7

SECTOR 1 , BUCURESTI

UNIQA ASIGURARI SA

GWP 2021 (RON) : 383,542,734

MARKET SHARE 2021 (%) : 2.70

EMPLOYEES 2021 : 508

8

SECTOR 1 , BUCURESTI