loader
Noi masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2

Noi masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2

Autori: Georgiana Vladescu, Associate; Kira Bujduveanu, Associate; Paul Chichernea, Tax Consultant

   

Context

Pe data de 10 august 2020, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca („OUG 132/2020”) a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 10 august 2020.

Prevederile OUG 132/2020 au intrat in vigoare la data de 10 august 2020, cu mentiunea ca dispozitiile referitoare la sanctiuni din cuprinsul ordonantei vor intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a OUG 132/2020.

Domeniul de aplicare

In contextul de prevenire si combatere a riscului de raspandire a virusului Covid-19, autoritatile competente au considerat ca se impune implementarea unor masuri atat in vederea consolidarii pietei muncii, cat si pentru stimularea angajarii persoanelor care si-au pierdut locul de munca sau au fost in imposibilitatea de a se angaja.

Astfel, Guvernul Romaniei a adoptat OUG 132/2020, care cuprinde, printre altele, modelul Kurzarbeit, o solutie originara din Germania privind masuri de flexibilizare a muncii, prin care angajatorul poate reduce timpul de munca al salariatilor, iar angajatii primesc salariul pentru munca efectiv prestata de la angajator, precum si un procent din salariul aferent muncii neprestate de la stat.

Prevederile OUG 132/2020 nu se aplica:

• institutiilor publice;

• angajatorilor aflati in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate;

• angajatorilor inregistrati in jurisdictii necooperante in scopuri fiscale.

Indemnizatia in cuantum de 75% din diferenta dintre salariul brut si salariul cuvenit conform orelor efectiv lucrate (detaliata in sectiunea urmatoare) nu se cumuleaza, pentru acelasi salariat, cu:

• masura decontarii acordata angajatilor care au contracte de munca incheiate pe perioada determinata conform OUG 132/2020, in procent de 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate, dar nu mai mult de 41,5% (i.e. 2.253 lei) din castigul mediu salarial brut;

• masurile acordate conform art. I si III din OUG nr. 92/2020;

• masurile de stimulare a angajatorilor finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Principalele reglementari

  • Masuri pentru angajatii cu contract individual de munca („CIM”)

• Prin derogare de la prevederile instituite de Codul Muncii care stipuleaza faptul ca, pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana, OUG 132/2020 introduce posibilitatea angajatorilor, care au activitatea temporar redusa din cauza starii de urgenta/ alerta/ asediu, de a reduce timpul de munca al angajatilor cu pana la 50% din durata precizata in CIM.

• Pentru adoptarea masurii privind reducerea timpului de lucru conform OUG 132/2020, angajatorii trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:

a) Reducerea timpului de munca pentru cel putin 10% din numarul de salariati ai unitatii;

b) Aplicarea masurii este justificata de reducerea cifrei de afaceri din luna anterioara aplicarii acestei decizii, sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel putin 10% fata de luna similara din anul anterior.

• Aceasta masura se va adopta cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau a salariatilor, anterior comunicarii deciziei salariatului.

• Angajatorul va emite o decizie in vederea reducerii timpului de munca, decizie prin care va stabili organizarea programului  de munca a salariatului pentru intreaga luna, luand in considerare ca aceasta micsorare a duratei de munca se ia pentru minimum 5 zile lucratoare consecutive pentru fiecare angajat. Decizia angajatorului va cuprinde (a) reducerea timpului de munca, (b) programul de lucru, (c) modul de repartizare a acestuia pe zile si (d) drepturile salariale aferente.

• Angajatorul poate dispune reducerea timpului de munca si in cazul programului de munca in ture, precum si in cazul programului de munca inegal.

• Decizia angajatorului va fi comunicata salariatului cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea efectiva. De asemenea, aceasta decizie se va inregistra in REVISAL cel tarziu in ziua anterioara producerii efectelor acesteia.

• Pe durata reducerii timpului de munca, salariatii beneficiaza atat de salariul aferent orelor de munca prestate efectiv, cat si o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in CIM si salariul de baza brut aferent timpului efectiv lucrat in luna respectiva.

Angajatorii platesc indemnizatia angajatilor la data platii salariului aferent lunii respective, urmand sa deconteze, ulterior, suma achitata din bugetul asigurarilor de somaj.

• Daca angajatorul nu recupereaza indemnizatia de la bugetul asigurarilor de somaj, este interzisa solicitarea acesteia de la salariat.

• Pe perioada reducerii programului de munca, este interzisa angajarea/ subcontractarea pentru prestarea unor activitati identice sau similare cu cele desfasurate de salariatii al caror timp de munca a fost redus (aceasta interdictie raportandu-se si la nivel de filiala, sucursala sau alte sedii secundare), precum si prestarea de ore suplimentare de catre angajatii care au programul redus.

• Salariatul in cauza va beneficia de toate celelalte drepturi prevazute in CIM sau CCM, proportional cu timpul de lucru efectiv lucrat.

• Salariatului, caruia i s-a redus timpul de munca in temeiul OUG 132/2020, nu i se poate aplica si masura reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu micsorarea corespunzatoare a salariului, pentru perioade mai mari de 30 de zile lucratoare (in conformitate cu art. 52 alin. 3 din Codul Muncii).

• In perioada in care se aplica masura reducerii timpului de lucru, este interzisa initierea concedierilor colective

• Indemnizatia reprezinta un venit de natura salariala si se vor achita impozit pe venit, contributii sociale si contributie asiguratorie de munca.

• Angajatorii pot acorda bonusuri sau alte adaosuri la salariul de baza pentru structura de management NUMAI dupa finalizarea perioadei de aplicare a masurii de reducere a timpului de lucru.

  • Masuri pentru angajatii cu CIM pe perioada determinata

Pentru angajatii care incheie CIM pe perioada determinata de pana la 3 luni, angajatorul poate opta pentru suportarea din bugetul asigurarilor de somaj a unei parti de 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate pentru o perioada de lucru de 8 ore pe zi, dar nu mai mult de 41,5% (i.e. 2.253 lei) din castigul mediu salarial brut precizat in lege (5.429 lei). Masura se aplica pana in data de 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioada de 3 luni.

• Angajatorul are obligatia de a plati integral angajatului contravaloarea muncii, urmand ca suma mentionata anterior sa fie decontata ulterior de catre ANOFM.

• Decontarea se va realiza in cel mult 10 zile de la data depunerii cererii conform procedurii stabilite prin Hotarare a Guvernului. Angajatorii vor depune cererea, declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea conditiilor stabilite de OUG 132/2020 si lista persoanelor pentru care se solicita decontarea sumei asumata de reprezentantul legal.

  • Masuri pentru angajatii care isi desfasoara activitatea in regim de telemunca

• In cazul desfasurarii activitatii in regim de telemunca, se poate acorda angajatorilor, o singura data, pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar de 2.500 lei, pentru achizitionarea de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare activitatii de telemunca.

Suma se acorda in ordinea solicitarilor pana la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurarilor de somaj, prin ANOFM (in limita fondurilor alocate), angajatorilor pentru angajatii care au lucrat in regim de telemunca cel putin 15 zile lucratoare pe perioada starii de urgenta.

In termen de 30 de zile de la primirea acestei sume, angajatorul este obligat sa transmita catre ANOFM documente justificative referitoare la achizitia bunurilor. In caz contrar, angajatorul va restitui integral suma primita in termen de 30 de zile de la expirarea termenului mentionat anterior pentru transmiterea documentelor justificative.

Nota: Modalitatea de acordare si categoriile de bunuri ce pot fi achizitionate se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale publicat in termen de 10 zile de la publicarea OUG 132/2020.

  • Masuri pentru „profesionisti” in sensul art. 3 alin. (2) din Codul Civil

In cazul reducerii temporare a activitatii, profesionistii beneficiaza de o indemnizatie lunara de 41,5% din castigul mediu salarial brut (i.e. 5.429 lei). Astfel, indemnizatia va fi in cuantum de 2.253 lei.

• Plata indemnizatiei se efectueaza de la bugetul de stat, prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si prin agentiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

• Pentru indemnizatie, se datoreaza impozitul pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, iar obligatiile fiscale se declara in declaratia unica.

• Prin Hotararea Guvernului, se vor stabili durata efectiva de aplicare a masurii, categoriile de profesionisti, precum si procedura de plata a indemnizatiei. Prin exceptie, in anul 2020, vor beneficia de aceasta indemnizatie profesionistii si persoanele care au incheiate conventiile individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005, care au beneficiat de indemnizatia prevazuta la art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020.

  • Masuri pentru zilieri

• Zilierii, care activeaza in domeniile afectate de efectele SARS-CoV-2 prin intreruperea sau restrangerea activitatii, pot beneficia pentru o perioada de maximum 3 luni (cel mai tarziu pana la data de 31 decembrie 2020), la alegerea beneficiarului de lucrari, de o suma de 35% din remuneratia cuvenita zilei de munca.

• Aceasta suma se plateste de beneficiarul de lucrari, din bugetul propriu, la momentul platii contravalorii muncii zilnice, urmand sa fie decontata integral de la bugetul de stat, prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala. Decontarea se va realiza in cel mult 10 zile de la data depunerii cererii conform procedurii stabilite prin Hotarare a Guvernului.

• Cererea impreuna cu listele de zilieri beneficiari ai indemnizatiei se depun de catre beneficiarii de lucrari la agentiile pentru plati si inspectie sociala competente, lunar, pentru luna anterioara, pana la data de 5 a fiecarei luni in format electronic. Daca beneficiarii de lucrari depun cererea la o data ulterioara celei de 5 a unei luni, suma se va deconta in luna urmatoare.

• Indemnizatia cuvenita zilierilor reprezinta un venit de natura salariala, pentru care se datoreaza impozit pe venit si contributie de asigurari sociale.

  • Sanctiuni

• Primirea la munca sau prestarea oricarui alt tip de munca, inclusiv in regim de telemunca sau munca la domiciliu, a unuia sau mai multor angajati in afara programului de munca stabilit prin decizia de reducere a timpului de lucru constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana, fara a depasi valoare cumulata de 200.000 lei.

Nota: Procedura pentru accesarea masurilor cuprinse in OUG 132/2020 va fi publicata prin Hotarare a Guvernului adoptata in maximum 30 de zile calculate incepand cu data de 10 august 2020.

Autori